תנאי השימוש והגדרות הפרטיות של האתר עמותת "עדות ביהוסף".
תנאי השימוש – כללי
 1. האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 2. האתר עמותת “עדות ביהוסף”, בכתובת האינטרנט  https://edut-b.com  מספק לכל גולש ברשת האינטרנט (אשר גולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או דרך כל מדיה אחרת)  באופן שוטף ובאופן אקראי (לרבות משתמש מזדמן ומשתמש קבוע), מידע ועדכונים על העמותה ו-פעילות העמותה.
 3. מפעיל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד אחר.
 4. הגלישה והשימוש באתר זה הינם אך ורק בכפוף לעמידה בכל התנאים על פי תקנון זה, לרבות שמירה על זכויות הקניין של האתר, הסכמה בעת מילוי טפסים באתר לקבלת מידע.
 5. הגלישה באתר מהווה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.
 6. האתר עושה שימוש בקבצי “עוגיות” – מדובר בקבצים/ פיקסלים שעוקבים אחרי התנהגות הגלישה באתר, כאשר המטרה שלהם היא לספק מידע אנונימי בדבר התעבורה לאתר.

שימוש באתר ושימוש במידע

 1. השימוש במידע, במדריכים ובתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, כי המידע, המדריכים והתכנים לא ישמשו אותו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן וכן מתחייב המשתמש לפגוע בעסקי האתר ומפעילו, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע (כל המידע, להלן – המידע, מדריכים, תכנים) מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 3. השימוש במידע הכולל (להלן – מידע, מדריכים, תכנים) ו/או הסתמכותו עליו, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4.  המשתמש מתחייב, להשתמש באתרי הקבוצה בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה במפעיל האתר, העובדים בו, ו/או בצדדים אחרים.
 5. המשתמש מתחייב, שלא לגרום, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, (במישרין ו/או בעקיפין) לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 6. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא יעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר (לרבות קישורים לחומר) הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן.
 7. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר.
 8. המשתמש מסכים לכך שהאתר יחשוף ו/או יעביר פרטים מזהים אודותיו, כגון -השם הפרטי, פלאפון, מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות, אורך התקשרות, סוג הדפדפן. העברת הפרטים בהתאם לשיקול דעתו של המפעיל עשויה להיות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי.
 9. האתר מאפשר לגולשים למלא פרטים כדי לקבל פניות בנושאים מסוימים. המשתמשים מודעים לכך ש-מילוי הטפסים משמעו אישור על כוונתם לקבל מידע, פרטים, ו/או עזרה, מתן תרומה. אין האתר, מפעילו, הפועלים בו ונציגיו אחראים על הפניות, כמותם, היקפם, ו/או תוכנם.
הגבלת אחריות
 1. האתר, מפעילו, נציגיו, והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה במידע, בתכנים (כל המידע והתכנים לרבות המדריכים), והתקשרויות מול גופים מסחריים שונים כתוצאה מפניית טפסים דרך האתר.
 2. האתר, מפעילו, נציגיו ועובדיו פועלים במידת האפשר כדי שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים, אולם ייתכן ויחולו טעויות, ליקויים, אי דיוק בתכנים ובמידע, פגמים בהעברה לגולשים, המשתמש פוטר את האתר מפעילו, נציגיו הפועלים מטעמו, מכל אחריות וחבות שקשורה בכך.
 3. המידע והתכנים באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת. האתר, מפעילו, נציגיו, עובדיו או הפועלים מטעמו לא אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כזה.
 4. הזכויות באתר, במידע ובנתונים, שייכות למפעיל. המפעיל בעל מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות תמונות, עיצובים, פיתוחים, תכנים, מידע, איורים, וידאו, סימני מסחר, מאגרי נתונים ועוד.
 5. המשתמש מתחייב שלא יפרסם ברבים מידע ונתונים שנלקחו מאתר, בכל צורה. המשתמש  מתחייב כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק מידע ותכנים מהאתר. המשתמש לא רשאי להשתמש במידע ובנתונים באתר לצורך יצירת  לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 6. המשתמש לא רשאי לעשות שינוי במידע ובנתונים (כגון שכתוב, עריכה, תקצור, תרגום) וחל איסור על הפצתו של המידע והתכנים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
תנאים נוספים
 1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי הפלאפון שיימסרו לאתר, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך יצירת קשר עם המשתמש מאת האתר.
 2. האתר יכול להפסיק את פעילותו באופן זמני או קבוע. למשתמש לא תהיה טענה או עילה בעניין.
 3. תנאי השימוש והתקנון באתר עשויים להשתנות מעת לעת. המשתמש מודע לכך שתנאי השימוש והתקנון מתעדכנים מעת לעת, והוא חייב להתעדכן ולקרוא את התקנון ותנאי שימוש בפרקי זמן סבירים ולפעול על פיהם.
 4.  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין יהיה בית המשפט המוסמך בחדרה.
 5. מוסכם על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה או דרישה. הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 6. הגלישה והשימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
אבטחה מידע אישי
  1. במידה ותגיב/י על טופס יצירת קשר באתר, המידע והנתונים אודותיך ישמרו במשך תקופה של שישה חודשים.
  2. האתר מאובטח בסטנדרט אבטחת המידע ברשת SSL או HTTPS על מנת להגן על פרטיותכם האישית.
  3. באפשרותך גם לבקש שנמחק כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות.
  4. ניתן ליצור איתנו קשר לגבי מידע שנאסף, ו/או פרצות אבטחה וכל היוצא מכך [email protected] ו/או בפלאפון 052-4299069.
  5. ניתן ליצור קשר עם בעלי האתר למידע נוסף צרו קשר.

  אנו מאחלים לכם הנאה וגלישה מהנה, צוות האתר עמותת “עדות ביהוסף”.

תרומות

נתינה
תקווה
וחסד

עמותת "עדות ביהוסף".

רוצים לתרום לפעילות השבועית של העמותה? רוצים לקחת חלק בחסד?

לתרומה בהעברה בנקאית
לתרומה בביט ​
לתרומה דרך הטלפון

סיוע באירועים

סיוע באירועים

עמותת "עדות ביהוסף".

סיוע באירועים 

משפחות מעוטות יכולת אשר רוצות לערוך אירוע מתקשות בניהול היקר שלו בין אם זאת חתונה או ברית או משפחות שלא עלנו קרה הגרוע מכל ואיבדו את יקיריהם ואין באפשרותם לערוך אירוע מכובד למענם.

אנו בעמותת “עדות ביהוסף”, המנהלים והמתנדבים שלנו, מסייעים לכם באירועים של החיים.

סיוע באירועים יכול לשנות את האירוע ואף לעלות שמחה אצל בני המשפחה.

אנו שמחים לסייע לכם באירועים החשובים של החיים.

ריהוט לבית

חלוקת ריהוט לבית

עמותת "עדות ביהוסף".

חלקות ריהוט לבית 

משפצים את הבית? משדרגים את הסלון למשהו נוח יותר? יש אנשים שאפילו הריהוט הישן שלכם הוא אוצר בשבילם!

אנו בעמותת “עדות ביהוסף”, המנהלים והמתנדבים שלנו, דואגים למשפחות שזה מעבר ליכולתם לקנות ריהוט לבית.

הצורך בריהוט לבית הוא עצום: מיטות ועגלות לתינוק, שולחנות כתיבה לשיעורי בית, ארונות בגדים ומיטות נוער, כסאות…

אז אם אתם מעוניינים לתרום או בין אם אתם זקוקים ונזקקים לריהוט בבית, אל תהססו לפנות אלנו לקבלת עזרה וסיוע.

מוצרי תינוקות

חלוקת מוצרים לתינוקות

עמותת "עדות ביהוסף".

חלוקת מוצרים לתינוקות 

תזונה בריאה ונכונה בשנה הראשונה של הרך הנולד היא קריטית להתפתחותו הגופנית והרגשית.
תינוקות רעבים סובלים מנזקים בלתי הפיכים!

אנו בעמותת “עדות ביהוסף”, המנהלים והמתנדבים שלנו, דואגים לפעוטות מעוטי יכולת ולהורים חדשים.

הורים חדשים עומדים בפני כמות אתגרים כלכליים לא פשוטים. חיתולים, עגלות, מוצצים ואף מזון לתינוקות הם מוצרים יקרים במיוחד.

זכרו! אלפי תינוקות בישראל סובלים מתת תזונה ואוכל לא מתאים לגילם.

סלי מזון

חלוקת סלי מזון

עמותת "עדות ביהוסף".

עוזרים למעל ל-200 משפחות בכל שבוע!

אנו בעמותת “עדות ביהוסף”, המנהלים והמתנדבים שלנו, עוצרים בכל שבוע את הריצה שלא נפסקת, עוזבים את הכל בצד בכדי לבצע חסד עם למעלה מ-200 משפחות! 

בכל שבוע נארזים ונשלחים סלי מזון למעלה מ-200 משפחות! מה שהופך את חלוקת סלי מזון לפעילותה העיקרית של העמותה.

הסלים מלאים בכל טוב, נארזים על ידי המתנדבים שלנו שעושים עבודת קודש גם לאחר שעות העבודה, וביום החלוקה הם יוצאים ועוברים דלת דלת בכדי לדאוג למשפחות שהגורל לא שפר עליהם, למזון לשבוע הקרוב.

דילוג לתוכן